west china medical publishers
Title
  • Title
  • Author
  • Keyword
  • Abstract
Advance search

CHINESE JOURNAL OF BASES AND CLINICS IN GENERAL SURGERY

Supervisor:Ministry of Education of the People’s Republic of China Sponsor:West China Hospital, Sichuan University
Editor-in-chief:YAN Lünan
Publishing period: Monthly ISSN:1007-9424 CN:51-1505/R

WeChat

Editorial Board

Adviser

Editor-in-Chief

Vice Editor-in-Chief

Standing Editor (in alphabetical order of surname's first letter)

Member List of the First Youth Editorial CommitteeAdviser

Mengchao Wu

Zhaoyou Tang

Zhonggao Wang

Xuehao Wang

Junqing Chen

Benli Han

Chunming Yang

Xisheng Leng

Yongxiong Liu

Fuzhou Tian

Yuquan Tan

Zhenxiang Yao

Zelin Zheng

Zhiquan Duan

Binghuang Wang

Shouxian Zhong

De Shi

Pengzhi Wang

Zhanliang Li

Shengquan Zou

Zhaoda Zhang

Xiaosi Zhou

Daliang Chen

Guowei Li

Lijian Liang

Xunru Chen

Jingsen Shi

Weisong Tang

Hongchi Jiang

 

 

Editor-in-Chief

Lünan YAN (West China Hospital, Sichuan University)

 

Vice Editor-in-Chief

Shusen Zheng (School of Medicine, Zhejiang University)

Jia Fan (Zhongshan Hospital, Fudan University)

Zongguang Zhou (West China Hospital, Sichuan University)

Hao Wen (The First Affiliated Hospital, Xinjiang Medical University)

Jiye Zhu (School of Medicine, Peking University)

Li Li (The First People's Hospital of Kunming)

Lianxin Liu (The First Clinical Medical College of Harbin Medical University)

Jichun Zhao (West China Hospital, Sichuan University)

Cunchuan Wang (The First Affiliated Hospital of Jinan University)

Jun Jiang (The First Affiliated Hospital of Army Medical University)

Zheyu Chen (West China Hospital, Sichuan University)

 

Standing Editor (in alphabetical order of surname's first letter)

Gang Chen

Lei Chen

Xi Chen

Xiaoping Chen

Zheyu Chen

Zhixin Chen

Zhong Chen

Nansheng Cheng

Ruochuan Cheng

Shuqun Cheng

Zhong Cheng

Pan Chi

Wenjie Dai

Chaoliu Dai

Yuemeng Dai

Gaohong Dong

Chengyou Du

Xiaohui Du

Jia Fan

Youben Fan

Linjun Fan

Wentao Gao

Xiaohu Ge

Jianping Gong

Jiankun Hu

Heguang Huang

Tao Huang

Xiaolun Huang

Jiafu Ji

Zongzheng Ji

Qianbin Jia

Jun Jiang

Xiaoqing Jiang

Yang Jiang

Xingyuan Jiao

Zuoyi Jiao

Hua Kang

Wenzhang Lei

Bo Li (Chengdu)

Bo Li (Luzhou)

Fuyu Li

Guoxin Li

Jiangtao Li

Leping Li

Li Li (Kunming)

Li Li (Chengdu)

Ning Li

Yinglai Li

Yongjun Li

Yumin Li

Zhen Li

Zhihui Li

Ziyu Li

Tingbo Liang

Quan Liao

Dongdong Lin

Baohua Liu

Fenglin Liu

Lianxin Liu

Shengchun Liu

Xubao Liu

Yongfeng Liu

Yongyi Liu

Zuojin Liu

Shichun Lu

Xin Lu

Xiubo Lu

Shiqiao Luo

Qing Lü

Chong Ma

Yilei Mao

Wenjian Meng

Guangdong Pan

Baogang Peng

Minhao Peng

Tao Peng

Lunxiu Qin

Huanlong Qin

Jianwu Qin

Yang Qin

Zhufu Quan

Jianghua Ran

Guosheng Ren

Jian’an Ren

Ye Shu

Bin Song

Wu Song

Xinliang Su

Bei Sun

Chengyi Sun

Hui Sun

Libo Sun

Xuejun Sun

Yihong Sun

Zhaohui Tang

Jinhai Tang

Bolei Tian

Chao Tian

Chongshu Wang

Cunchuan Wang

Shenming Wang

Wentao Wang

Xiaodong Wang

Yongsheng Wang

Zhong Wang

Zhuoying Wang

Ziqiang Wang

Hongbo Wei

Hao Wen

Tianfu Wen

Bin Wu

Danming Wu

Hong Wu

Xianghua Wu

Yi Wu

Aiwen Wu

Xiaoting Wu

Yijun Wu

Lei Xie

Hua Xing

Bo Xu

Liang Xu

Mingqing Xu

Xiao Xu

Lünan Yan

Maolin Yan

Guanglun Yang

Guangshun Yang

Jiamei Yang

Jiayin Yang

Lie Yang

Yong Yang

Hui Ye

Qifa Ye

Detao Yin

Jiang Yu

Peiwu Yu

Yongjiang Yu

Lu Zang

Yong Zeng

Bo Zhang

Guangyong Zhang

Hao Zhang

Lei Zhang

Minman Zhang

Qunhua Zhang

Shengning Zhang

Yamin Zhang

Yi Zhang

Daiwei Zhao

Haiping Zhao

Jichun Zhao

Wenxin Zhao

Yongheng Zhao

Yu Zhao

Zuowei Zhao

Minhua Zheng

Shusen Zheng

Jianping Zhou

Zongguang Zhou

Jiye Zhu

Jingqiang Zhu

Zhenggang Zhu

Zhijun Zhu

Huaiquan Zuo

 

Member List of the First Youth Editorial Committee

Jie Chen

Tianwu Chen

Xinzu Chen

Jianglong Huang

Zixing Huang

Changjun Jia

Li Jiang

Zhouyang Jiao

Jianyong Lei

Bin Li

Ruokun Li

Zhao Li

Chang Liu

Fengchun Lu

Junyang Lu

Dingcun Luo

Yanxin Luo

Dachang Ma

Xiaohong Ma

Yong Ma

Jie Ming

Xiaojing Song

Yanjun Su

Hongzan Sun

Cun Wang

Haiqing Wang

Min Wang

Qiao Wang

Xiaodong Wang

Tao Wei

Xianrui Wu

Jun Xiang

Guangqin Xiao

Haifeng Xu

Kun Yang

Yi Yang

Ding Yuan

Daobing Zeng

Fan Zhang

Tao Zhang

Yu Zhang

Wei Zhang

Yongxun Zhao

Jianbao Zheng

Le Zhou

 

Format

Content